TuristiÄŤki leptir

Grad soli  je jedan od ve?ih gradova u Bosni i Hercegovini, prostire se na sjeveroistoku naše zemlje.Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja.
Tuzlanski kanton obiluje turisti?kim atrakcijama, neke su poznate, neke manje, cilj našega projekta jeste promocija i upoznavanje doma?ih i stranih turista s našim turisti?kim bogatstvom. Izletište Zla?a Banovi?i, Rajsko jezero u Bašigovcima op?ina Živinice, voz ?iro, Panonsko jezero, Muška voda, kulturno-historijski spomenici, sakralni objekti,  veliki broj sportsko -rekreacijskih sadržaja, zadovoljiti ?e potrebe svih turista. Ukratko, za svakoga ponešto...

 


Tuzla, Banovi?i, ?eli?, Doboj Istok, Gra?anica, Grada?ac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teo?ak, Živinice, su destinacije koje nude kvalitetne turisti?ke atrakcije, koje vas sigurno ne?e ostaviti ravnodušnima....
KULTURNA BAŠTINA
Na prostoru današnjeg Tuzlanskog kantona, Ijudi su živjeli još u starijem kamenom dobu (paleolitu). To potvr?uje arheološki nalazi:
Kamen kod uš?a Usore u Bosnu, Makljenovac kod Doboja, Kr?evine kod Brijesnice, Barice kod Gornje Orahovice. Iz vremena mla?eg kamenog doba (neolita) otkriveno je više lokaliteta naselja u Gornjoj Tuzli, Tuzli, Kori?a Hanu kod Gra?anice, Ražljevu, Tramošnici i Skugri?u kod Grada?ca.
Ova nalazišta su pripadala vin?anskoj kulturnoj grupi. Najpoznatije nekropole ste?aka su sa?uvane na podru?ju Kladnja, Banovi?a, Kalesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Teo?aka I Sapne. Mnogi ste?ci na ovim lokalitetima su oboga?eni zanimljivom i vrijednom ornamentikom I predstavljaju zanimljiv umjetni?ki izraz toga vremena. Naj?eš?i motivi na ste?cima su: polumjesec, zvijezda, Ijiljan, sunce, križ, štit i ma?. Natpisi na pojedinim ste?cima su pisani bosan?icom. Postoje franjeva?ki samostani (izgra?eni su u periodu od 1378. do 1460. godine) u Gornjoj TuzIi, TuzIi, Teo?aku, Koraju i drugim lokalitetima.
Trenutno djeluje više listova, radio i televizijskih stanica. Ve?ina ih se deklarira kao neovisni. Grad Grada?ac ima Stari Grad ?iji je kompleks vrlo znaimljiv. U Srebreniku se nalazi Dom kulture, u kojem se održavaju zna?ajne kulturne manifestacije. Poznata kula Zmaja od Bosne, Muzejska zbirka, Banja Ilidža i Centar za kulturu i informisanje, predstavljaju pravo blago kulturne baštine.
PRIRODNE LJEPOTE
Tuzlanski kanton oboga?en velikim turisti?kim potencijalom, kao što je rijeka Spre?a i jezero Modrac u Lukavcu. Modrac je najve?e akumulaciono jezero u Bosni i Hercegovini sa površinom od 17 km2, udaljeno 10 km od Tuzle. Velikim finansijskim ulaganjem privatnog i državnog kapitala, jezero Modrac pretvoreno je u najatraktivnije mjesto za odmor u kontinentalnom dijelu Bosne i Hercegovine. Izgra?eni su mnogi turisti?ki objekti, pješ?ana plaža sa igralištima za odbojku, tenis, nogomet... Jezero daje izvanredne mogu?nosti za bavljenje sportovima na vodi, ribolovom, plivanjem...Na podru?ju op?ine Kladanj datira veliki šumki potencijal, preko planine Konjuh. Tako?er, postoje dvije poznate pe?ine: Djevoja?ka i Debravska. Jezero Hazna se nalazi u Grada?cu, blizu centra grada, posjeduje plaže, restorane i igrališta. Atrakcije Srebrenika su kombinacija šumsko-planinskog, ravni?arskog i rije?nog potencijala, a isti?u se kupališta, ribogojilišta, kao i prelijepa planina Majevica. U okolini Tuzle ima više manjih jezera koja su tako?er, interesantna kao izletišta.
PRIVREDA
Najvažnija privredna grana Tuzlanskog kantona je industrija. Podru?je Kantona raspolaže aznovrsnim resursima, na ?emu je izrastao širok dijapazon industrijske proizvodnje. Ugalj i kamena so, dva su najvažnija mineralna resursa ove regije. Solno ležište je jedino ove vrste u Bosni i Hercegovini, dok je prema rezervama uglja ovaj prostor najve?e energetsko podru?je Bosne i Hercegovine. Industrijski proizvodi i razne robe, koji su stizali na ove prostore, potiskivali su tradicionalnu zanatsku proizvodnju i ?aršijsku trgovinu. Poljoprivredne površine zauzimaju 49% teritorije Tuzlanskog kantona. Proizvodnja elektri?ne energije je tako?er zastupljena i postoji 5 elektrana.
KULTURA
Zastava Zastava Tuzle podjeljena na plavu i žutu površinu na kojoj se u lijevom uglu nalazi grb grada Tuzle.
KNJIŽEVNOST
Tuzla je grad velike književne tradicije. Odavde potje?e Meša Selimovi? (1910 - 1982), jedan od najve?ih pisaca jugoistoka Evrope, kao i Derviš Suši?, Stjepan Matijevi?, Matija Divkovi?, Muhamed Hevai Uskufi.
BIBLIOTEKE
Pretpostavlja se da su prve biblioteke postojale u 17. vijeku, pri Behrambegovoj medresi i pri franjeva?kim samostanima. Današnja Narodna i univerzitetska biblioteka opslužuje oko 100.000 korisnika, i ima preko 200.000 bibliote?kih jedinica.
MUZEJ
Muzej isto?ne Bosne posjeduje arheološku, etnološku, historijsku, biološku, numizmati?ku i umjetni?ku zbirku. Me?u 50.000 eksponata sa?uvani su tragovi kontinuiteta od 6500 godina života u tuzlanskom kraju. Muzej solarstva, koji postoji u okviru Solane, baštini foto-dokumentacionu gra?u o historijatu solarstva.
MUZIKA
U Tuzli je 1886. osnovano prvo bosanskohercegova?ko pjeva?ko društvo. Po?etkom vijeka djelovalo je više kamernih grupa, te limeni orkestri Kreke i Vatrogasnog društva. Državna niža muzi?ka škola otvorena je 1949., a Srednja muzi?ka škola 1957. godine. Pedesetih godina je osnovan i Veliki jazz orkestar. Me?u kulturno-umjetni?kim društvima koja baštine folklornu tradiciju izdvajaju se KUD Bosna i UKUD Zvonko Ceri?.
NARODNO POZORIŠTE
U Tuzli je 17. aprila 1898. osnovano prvo bosanskohercegova?ko pozorište. Narodno pozorište Tuzla u kontinuitetu radi od marta 1949. godine. 1960-ih su pod krovom ove ku?e djelovali pionirsko pozorište, baletnaškola i sinfonijski orkestar. ?asopis "Pozorište", kao jedinstvena teatarska revija u BiH, pokrenut je 1953. godine.

 

Tuzla                                                              Živinice

 


celic001

?elic                                                            Lukavac

Djevoja?ka pe?ina                                               Srebrenik

 


Rajsko jezero Bašigovci                                                            Voz ?iro

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 7 guests online
Home Tourist Attractions