TuristiÄŤki leptir

Valentine's Day in Tuzla Canton

Valentine's Day or Day of St. Valentine 14th February

Po?etak obilježavanja današnjeg Valentinova potje?e daleko u historiji u vrijeme staroga Rima. Tada je krš?anstvo bila mlada religija a na vlasti je bio car Klaudije II. Car je zabranio ženidbu i zaruke vojnicima kako bi sprije?io njihovu želju za ostankom kod ku?e, umjesto odlaskom u rat. U to doba živio je i sve?enik Valentin. Sve?enstvo je moralo poštovati odluku, ali Valentin je ipak ostao pri svojim životnim ciljevima i potajno vjen?avao one vojnike koji su to htjeli. Nedugo nakon smrti, narod je Valentina proglasio svecem pa tako danas i mi u modernom vremenu slavimo Valentinovo - Dan zaljubljenih.
Tradicije Valentinova su razli?ite po zemljama. Npr: U Engleskoj su prije sto godina obla?ili malu djecu kao odrasle na Valentinovo, djeca su išla od vrata do vrata i pjevala Valentinovu pjesmu. U Wales-u se darivale drvene izrezbarene žlice. Simboli su naj?eš?e bili; srca, klju?evi i nosili su poruku "ti imaš klju? moga srca". Tako i u našem gradu, poznatom još kao "grad ljubavi", koji zaljubljene o?arava na prvi pogled, mogle su se osjetiti ?ari Valentinova. Mirisni buketi cvije?a, kojeg su tog dana gradom nosili sramežljivi muškarci, ushi?ene djevojke sa ukrasnim vre?icama, velikim mašnama do?aravali su Valentinovo bez rije?i. Osmijesi na licima mladih uz šetnje gradom, slatki zalogaji u malenim slasti?arnicama, bili su trenuci koji se pamte. Pahulje koje su tog dana padale, bile su znak ljubavi koja je vladala gradom. Zima koja se se osje?ala u gradu zbližila je zaljubljena srca. Grad je li?io na bajku,sve je sijalo u ime ljubavi. Vjerujemo da je medju zaljubljenima bilo i turista u našem gradu, koji su na mapi svojih putovanja izabrali Tuzlanski kanton za Valentinovo.

Marking the start of today's Valentine's Day dates back far into history at the time of ancient Rome. Then Christianity was a young religion in power was the Emperor Claudius II. The King forbade marriage and engagement in order to soldiers to prevent their desire to stay at home instead of going to war. At that time he lived and the priest Valentine. Clergy had to respect the decision, but Valentin was still remained in their life goals, and they secretly married soldiers who wanted to. Shortly after his death, people Valentina declared a saint and so today we celebrate in the modern time, Valentine's Day - Valentine Day.
Valentine's Day traditions vary by country. For example: In England a hundred years ago were small children dressed as adults on Valentine's Day, the children went from door to door and singing a song Valentin. In Wales the gifts carved wooden spoons. Symbols are the most common were; hearts, keys, and carried the message "you have the key to my heart''. Thus, in our city, also known as the "city of love, which love charms at first glance, they could feel the magic of Valentine's Day. Fragrant flowers, which are on the city wore a shy man, bubbly girl with decorative bags, large bow magicly  the Valentine's Day without a word. Smiles on the faces of young people to stroll through the city, sweet morsel in small pastry shops, were the moments that are remembered. Flakes that fell on that day were a sign of love, which ruled the city. Winter to be felt in a love heart closer. City looked like a fairytale, everything is sowed in the name of love. We believe that in love there is among the tourists in our town who are on the map of their chosen travel Tuzla Canton for Valentine's Day. 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 13 guests online
Home Mr. Tourist Valentine's Day in Tuzla Canton