TuristiÄŤki leptir

Svjetlana Bogdanovi? - Kuret

Supervizor projekta

Diplomirani ekonomista sa preko 15 godina iskustva u edukaciji iz oblasti ekonomije i turizma, specijalizirala je primjenu modernih tehnologija u izvo?enju prakti?ne nastave. Idejni je tvorac mnogobrojnih projekata iz oblasti turizma i saradnje škole i privrede od kojih su najzna?ajniji : WEb portal za promociju i razvoj turizma "Turisti?ki Leptir", Android aplikacija baza podataka o turisti?kim lokacijama grada Tuzle 'iMapa', projekat promocije zdravstvenog turizma 'Tuzlanski kanton - prijatelj Vašeg zdravlja'. 

Kroz dugogodišnju saradnju sa Austrijskom organizacijom KulturKontakt angazovana je na razvoju i osavremenjavanju astavnog plana i programa za prakti?nu nastavu u turisti?kim školama u Bosni i Hercegovini. Koautor je priru?nika 'Smjernice za prakti?nu nastavu' koji je objavljen u saradnji sa KulturKontakt-om i predstavlja jedini priru?nik takve vrste u našoj zemlji. 

Ekspert je za organizovanje i vo?enje projektnih timova, motivaciju i upravljanje ljudskim resursima, kao i za poboljšavanje saradnje škole i turisti?ke privrede. 

Merima Alji?

Turisti?ka zajednica TK

Magistar ekonomije sa dugogodišnjim iskustvom u analizi i razvoju turisti?kih potencijala Tuzlanskog kantona, Merima je specijalista za analizu, objedinjavanje i prezentovanje turisti?ke ponude TK. U okviru TUristi?ke zajednice TK djeluje kao Savjetnik direktora za oblast analize turisti?kih potencijala i podrške turisti?koj privredi u razvoju turizma. 

Ekspert za primjenu nau?nih metoda u oblati turizma, autor je mnogih stru?nih radova i prezentacija na skupovima i seminarima u Bosni i Hercegovini i široj regiji. 

U?estvovala je na Prvoj  me?unarodnoj konferenciji o turizmu, koju je organizovao Internacionalni univerzitet Travnik, 2012.godine, sa radom „ Tuzlanski kanton, turisti?ka destinacija i mogu?nosti zapošljavanja“. 

Od mnogobrojnih objavljenih radova izdvajamo i rad  “Turisti?ki resursi Tuzlanskog kantona u funkciji zdravlja“ na Prvom Balneološko –turisti?ko internacionalni simpoziju koji je održan 2012.godine. 

 

Adisa Gotovuši?

Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK

Sa preko 10 godina iskustva u edukaciji i promociji poduzetništva, Adisa je specijalista za razvoj i evaluaciju poduzetni?kih ideja i poduhvata. U okviru poslova u Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK, bavi se pružanjem podrške u radu i razvoju malih i srednjih preduze?a tokom cijelog procesa od nastanka ideje pa do njenog prerastanja u poduzetni?ki poduhvat. 

Sa iskustvom iz oblasti finansija i ra?unovodstva, Adisa je ekspert za metodološki pristup razvoju poduzetni?kih preduze?a, sa akcentom na sistematski pristup koji uklju?uje detaljno finansijsko planiranje, izradu poslovnog plana i detaljnu razradu svih poslovnih procesa. 

Organizator je i u?esnik velikog broja stru?nih skupova na temu razvoja poduzetništva, prevladavanja barijera u poslovanju i kreiranja pozitivnog poslovnog okruženja za mala i srednja preduze?a na nivou Tuzlanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine. 

Lejla Softi?

Vlasnik/Poslovni konsultant u firmi SoftConsulting

Diplomirani ekonomista, sa 15+godina iskustva u bankarstvu i 5+ godina iskustva u poslovnom konsaltingu. Vlasnik i osniva? firme SoftConsulting Tuzla, ?iji je poslovni model ( predstavljen na poslovnom portalu www.savjetnik.ba ) sastavljen od kombinacije poslovnog konsaltinga, marketing konsaltinga i finansijskog konsaltinga. Neki od njenih najvažnijih projekata su : implementacija novih tehnologija, razvoj novih proizvoda, koordinacija projekata i prevazilaženje poslovnih rizika.

Kao u?esnik programa poslovne razmjene, podržanog od strane State Departmenta, Lejla je imala šansu da provede neko vrijeme u USA i upozna se sa funkcionisanjem finansijskog i bankarskog sistema u visoko razvijenoj ekonomiji.

U Novembru 2012. godine postala je mentor Cheir Blair Fondacije. 

 

Mirza Šerifovi?

Ekonomista u Turisti?ko-ugostiteljskoj školi, Tuzla

Preko 15 godina radnog iskustva kao profesor na predmetima : Ra?unovodstvo, Menadžment, Ekonomija u turizmu. Aktivno u?estvovao u razvoju nastavnih programa za turisti?ke srednje škole u Bosni i Hercegovini, kroz EUVET 2 i EUVET 3 projekte finansirane od strane Evropske Unije.

U okviru saradnje sa KulturKontakt-om iz Austrije, u?estvovao na više projekata razvoja i primjene nastavnog modela Preduze?a za vježbu za prakti?nu nastavu u turisti?kim školama.

Radi na poboljšavanju suradnje škole i privrednog okruženja, kroz stalne analize i usaglašavanja nastavnih planova i programa sa potrebama tržišta rada.

Specijalizirao se za prilago?avanje i primjenu tradicionalnih metoda marketinga u poduzetništvu i StartUp kompanijama. 

Leftor d.o.o. Tuzla

Osniva? i vlasnik firme "Leftor" iz Tuzle, Kristijan se bavi razvojem i implementacijom rješenja iz oblasti informacionih tehnologija ve? preko 10 godina. Specijalista za inovativne Web tehnologije, hosting i razvoj mobilnih aplikacija, Kristijan ima veliko iskustvo u razvoju poduzetni?kih ideja. Kao mentor i savjetnik u?estvovao je na nizu StartUp radionica i manifestacija u Bosni i Hercegovini i široj regiji. 

Firma "Leftor" je jedan od pionira Web hostinga i danas predstavlja jednu od vode?ih firmi u ovoj oblasti na prostorima BiH, kao i u kreiranju niza prakti?nih i primjenljivih rješenja namijenjenih poslovnom okruženju. Jedan od posljednjih projekata je kreiranje sistema za kreiranje Web stranica "MojWEb" koji je za kratko vrijeme pobudio veliki interes kod doma?ih firmi i organizacija svih profila. 

Kristijan je diplomirao i magistrirao na Elektrotehni?kom fakultetu u Tuzli. 

Kristijan Smiljani?

?or?e Badža

ITC Freelancer

Sa preko 20 godina iskustva u IT sektoru, ?or?e je specijalista za razvoj i primjenu hardverskih i softverskih rješenja namijenjenih za podršku poslovanju.

Poduzetni?ku karijeru zapo?inje u privatnom preduze?u za servis i prodaju ra?unarske opreme koje uspješno vodi 10-tak godina, sve do prelaska u Me?unarodnu komisiju za traženje nestalih (ICMP).

Zadnjih 12 godina se intenzivno bavi softverskim inžinjeringom. U?estvuje ili samostalno izra?uje softverske projekte, koji rezultiraju razvojam nekoliko kapitalnih aplikacija. Radi na izradi ehni?ke i korisni?ke dokumentacije te planove testiranja softvera. Prevodi sa engleskog knjige vezane za podru?je Softverskog inžinjeringa.

Posjeduje nekoliko me?unarodnih certifikata iz podru?ja razvoja softvera agilnim metodama -  Scrum (Scrum Master i Scrum Owner), te certifikat Software tester. 

 

 

Zoran Kuret

IT Konsultant u firmi Alfa24, Tuzla

Kao konsultant u oblasti razvoja i primjene Informacionih tehnologija, ve? skoro 20 godina radi na dizajnu, izradi i uvo?enju informacionih rješenja u organizacijama i firmama raznih vrsta i veli?ina,  od finansijskih organizacija, preko trgovinskih firmi, vladinih institucija i rješenja za razne segmente unapre?enja poslovanja i informatizacije.

U posljednjih nekoliko godina aktivan je na me?unarodnim projektima razvoja i uvo?enja informacionih tehnologija u institucijama Bosne i Hercegovine. U toku dugogodišnje karijere fokusirao se na projektovanje i izradu sistema za upravljanje kompanijama (ERP) i sistema za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM). Specijalizirao je Strateški informati?ki menadžment kao inovativan pristup informatizaciji kroz integraciju sa poslovnim procesima i potpunu uskla?enost informatike sa strateškim planovima i ciljevima poslovanja.

Zagovornik je univerzalne primjene informacionih tehnologija, jednostavnih rješenja koja korisnicima pomažu u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i istovremeno im pružaju dodatnu vrijednost kroz nove i razli?ite uglove posmatranja.

Uža specijalnost su mu Oracle baza podataka, rješenja za CRM i poslovnu inteligenciju kao i arhitektura kompleksnih, heterogenih sistema za povezivanje podataka iz razli?itih institucija i organizacija.

Završio je Elektrotehni?ki fakultet u Sarajevu 1995. godine i magistrirao Strateški Informati?ki menadžment na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, 2013. godine. Trenutno je zaposlen kao Sistem arhitekt i konsultant informacionih tehnologija u firmi Alfa24 u Tuzli, BiH.