TuristiÄŤki leptir

Dani starih zanata

Manifestacija "Dani starih zanata"
Sa ciljem da od zaborava otrgnu stare zanate, Me?unarodna galerija portreta Tuzla i Udruženje obrtnika 
"Stari i umjetni?ki zanati" TK organizovali su trodnevnu manifestaciju "Dani starih zanata". 
 
Prvog dana manifestacije održana je konferencija "Tipi?ni proizvodi i poduzetništvo", a u ve?ernjim satima, 
nakon sve?anog otvaranja, promovisana je knjiga " Poduzetništvo za mikro preduze?a i obrte" i predstavljen je centar 
za transfer znanja Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 Cilj nam je pokazati gra?anstvu da stari umjetni?ki zanati još žive na našim prostorima i da su itekako upotrebni u 
vremenu u kome živimo, rekao je Rasim Hamidovi?, predsjednik Udruženja "Stari i umjetni?ki zanati" TK, koji se ujedno
 bavi restauracijom i izgradnjom starih bosanskih ku?a. Tako?er je dodao da su ovakve manifestacije prilika da se javnost upozna sa mogu?nostima bavljenja zanatima,
 koji mogu biti vrlo unosni. "Na svim doga?ajima koje smo organizovali bilo je dosta u?esnika iz raznih branši,
 i svi su iskazali jednu potrebu o?uvanja, odnosno prenošenja znanja na mla?e generacije. Samim tim,
 u budu?nosti bi osigurali da se naša tradicija bavljenja starim zanatima nastavi. Sa ovog skupa želimo upravo mladim
 ljudima da pošaljemo poruku da itekako ima prostora za život, rad i djelovanje u Bosni i Hercegovini", 
istakao je Hamidovi?. 
Posjetioci su imali priliku da vide izložene eksponate starih predmeta, odnosno samo jedan mali dio 
sveg U?eš?e na manifestaciji uzeli su i predstavnici Mreže za razvoj tipi?nih proizvoda u BiH.a onoga što
 posjeduje bogati fundus Udruženja obrtnika "Stari i umjetni?ki zanati" TK.
Mreža za razvoj radi od 2013.godine i nastoji da oja?a kapacitete doma?ih proizvo?a?a, kao i da
 vrši promociju i poboljšanje prepoznatljivosti naših tip?nih proizvoda, kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu.
 Tako?er, kontinuirano se radi na valorizaciji tipi?nog proizvoda kao turisti?kog brenda u našoj zemlji. 
U toku projekta koji je radio Nezavisni biro za razvoj, ujedno i jedan od osniva?a mreže, zajedno sa ostalim 
udruženjima prona?eno je šesnaest proizvoda koji su iz sjeveroisto?nog dijela BiH prepoznati kao autenti?ni proizvodi.
 Od njih šesnaest, izdvojili smo osam proizvoda na kojima smo zasnovali edukaciju kroz projekat: jabukov pekmez, 
pekmez od šljiva, suhi sir "Zarica", sir iz ?abra, sudžuka, zatim drvorezbarstvo, suhe šljive, zna?i ?itav jedan niz 
proizvoda koje proizvode stanovnici ruralnih podru?ja, ali jednostavno nisu prepoznatljivi kao vrijedni. S tim ciljem 
je i organizovana ova manifestacija kako bi se što bolje afirmisali doma?i proizvodi – kazala je 
Dinka Huremovi?, predsjednica Skupštine Mreže za razvoj tipi?nih proizvoda u BiH. 
 
O knjizi " Poduzetništvo za mikro preduze?a i obrte", autora Elmedina Hibelji?a, govorili su Rasim Hamidovi?, 
Enver Sarvan i sam autor. Knjiga je struktirana u pet dijelova i u njoj su obra?eni pojam i definisanje poduzetnika i
 poduzetništva, te na?ini pokretanja posla. Drugo poglavlje posve?eno je pojmu, definisanju i vrsti strategija.
 Tre?i dio obra?uje: pojam i definisanje poduzetni?kog menadžementa, menadžerske vještine i životne cikluse preduze?a – obrta.
 ?etvrti dio govori o poduzetni?kom marketingu i na kraju knjige se obra?uje poduzetni?ka infrastruktura u Bosni i Hercegovini. 
Ova knjiga je namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, vlasnicima i direktorima mikro preduze?a koji imaju želju i volju da nau?e
 kako poduzetni?ki upravljati biznisom bez obzira na njegovu veli?inu i broj uposlenih, osobama koje namjeravaju da pokrenu privatni biznis, menadžerima velikih poslovnih sistema, studentima ekonomoskih fakulteta i sli?no.
 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 7 guests online
Home News Dani starih zanata