TuristiÄŤki leptir

Hasan Sejdinovi?

Ministarstvo trgovine, turizma i saobra?aja

Saradnik za turizam

Samira ?osi?ki?

Ministarstvo trgovine, turizma i saobra?aja

Saradnik za turizam

Bilal Tulumovi?

Ministarstvo trgovine, turizma i saobra?aja

Stru?ni savjetnik za saobra?aj

Merima Alji?

          Turisti?ka zajednica TK          

Savjetnik direktora

Dževida Ibrahimovi?

Turisti?ka zajednica TK

Stru?ni saradnik za turizam 

 

Dragica Teši?

Ministarstvo prostornog ure?enja i zaštite okoline

Zavod za prostorno planiranje i urbanizam

Direktor Zavoda

 Jasmina Kasumovi?

JU OŠ "Novi Grad", "Eko zeleni TK"

Profesor razredne nastave

 Sabina Muratbegovi?

JU OŠ "Novi Grad" Tuzla

Profesor razredne nastave

Rusmir Djedovi?

Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog 

naslje?a Tuzlanskog kantona

Stru?ni saradnik za prirodno i etnološko naslje?e

 Pero Mi?anovi?

"Eko zeleni TK"

Savjetnik za hortikulturu

Fahrudin Deli?

Ministarstvo prostornog ure?enja

zaštite okoline

 

 Svjetlana Bogdanovi? - Kuret

JU Turisti?ko-ugostiteljska škola Tuzla

Profesor ekonomske grupe predmeta

 

FB Grupa Turisti?ki Leptir