TuristiÄŤki leptir

A.

URE?ENOST TURISTI?KOG MJESTA KAO CJELINE

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Obrazloženje

1.

Ulaz – prilaz mjestu

 

 

 

 

 

?upisati srednju ocjenu bez obrazloženja

 

-ure?enost prilaznog puta do 1 km od mjesta

(održavanje, hortikultura, rasvjeta)

 

 

 

 

 

 

 

-putna (horizontalna i vertikalna) signalizacija,

turisti?ka i ostala signalizacija

 

 

 

 

 

 

 

-tabla dobrodošlice (održavanje, originalnost, okoliš)

 

 

 

 

 

 

2.

Središte turisti?kog mjesta

 

 

 

 

 

?upisati srednju ocjenu bez obrazloženja

 

-ure?enost (trga,trotoara,saobra?ajnica,zgrada)

 

 

 

 

 

 

 

-opremljenost (klupe,kante za sme?e, nazivi ulica, rasvjeta, signalizacija, plan grada, oglasne table, telefonske govornice i dr.)

 

 

 

 

 

 

 

-hortikulturno ure?enje i cvijetnost

 

 

 

 

 

 

3.

Opremljenost turisti?kog mjesta

 

 

 

 

 

?upisati srednju ocjenu bez obrazloženja

 

a.)    Putna, turisti?ka i ostala signalizacija

 

 

 

 

 

?upisati srednju ocjenu bez obrazloženja

 

-putna signalizacija (znakovi, horizontalna signalizacija, pješa?ki prelazi, ostala saobra?ajna oprema)

 

 

 

 

 

 

 

-turisti?ka i ostala signalizacija (znakovi obavijesti o kulturnim, historijskim i prirodnim znamenitostima, putokazi za hotele i druge turisti?ke objekte, putokazi za druge javne objekte)

 

 

 

 

 

 

 

b.)   Ostala oprema

 

 

 

 

 

?upisati srednju ocjenu bez obrazloženja

 

-poštanski sandu?i?i, prilago?enost trotoara osobama sa posebnim potrebama, korpe za sme?e, javna rasvjeta, klupe

 

 

 

 

 

 

 

-plan grada (postojanje, izgled) i oglasni prostori (postojanje, izgled, održavanje, brojnost)

 

 

 

 

 

 

 

-organizovani javni i taxi prevoz u mjestu

 

 

 

 

 

 

4.

Svi javni objekti – izgled, ure?enost i opremljenost

 

 

 

 

 

?upisati srednju ocjenu bez obrazloženja

 

-vanjski izgled i ure?enost javnih objekata

(škola, vrti?a, vjerskih objekata, muzeja, zdravstvenih ustanova, sportskih terena i igrališta, autobusnih stajališta, trgovinskih izloga, benzinskih pumpi, ugostiteljskih objekata i terasa, javnih WC, kupališta)

 

 

 

 

 

 

 

-hortikulturno ure?enje okoliša javnih objekata (škola, vrti?a, vjerskih objekata, muzeja, zdravstvenih ustanova, sportskih terena i igrališta, autobusnih stajališta, trgovinskih izloga, benzinskih pumpi, ugostiteljskih objekata i terasa, javnih WC, kupališta)

 

 

 

 

 

 

5.

Hortikulturno ure?enje turisti?kog mjesta

 

 

 

 

 

?upisati srednju ocjenu bez obrazloženja

 

-parkova, travnjaka, šetališta

 

 

 

 

 

 

 

-zelenih ostrva uz saobra?ajnice

 

 

 

 

 

 

 

-privatnih dvorišta, balkona ku?a i zgrada

 

 

 

 

 

 

6.

Ponuda mjesta

 

 

 

 

 

?upisati srednju ocjenu bez obrazloženja

 

-turisti?ko-ugostiteljski objekti (brojnost, kategorije, gastronomska ponuda, cijene)

 

 

 

 

 

 

 

-nove tehnologije na usluzi posjetiocima (pristup internet, dispeyi, prilago?enost i pristupa?nost osobama sa posebnim potrebama, info panoi)

 

 

 

 

 

 

 

-doga?anja, manifestacije i priredbe (lokalnog i me?unarodnog karaktera) – brojnost

 

 

 

 

 

 

 

-ostala ponuda roba i usluga (kvantitetna i kvalitetna ponuda robnih marki, ponuda autohtonih proizvoda, razne druge usluge koje mogu koristiti posjetioci)

 

 

 

 

 

 

 

B.

 

POJEDINA?I  ELEMENTI  TURISTI?KE  PONUDE

 

 

 

 

 

 

1.

-parkovi ili park na podru?ju lokalne samouprave (originalnost ure?enja, raznovrsnost bilja, natpisi, rasvjeta, korpe za otpatke, klupe, staze, dodatni sadržaji, ?isto?a i održavanje)

 

 

 

 

 

 

2.

-izletišta na podru?ju lokalne samouprave* (originalnost ure?enja, korpe za otpatke, klupe, staze, dodatni sadržaji, ?isto?a i održavanje)

 

 

 

 

 

 

3.

-kupalište ili bazen* (signalizacija, natpisi, rasvjeta, wc, kante za sme?e, parkiralište, služba spašavanja, prilago?enost osobama sa posebnim potrebama, ?isto?a vode, održavanje kupališta ili bazena i opreme, ugostiteljski sadržaji, ostali sadržaji)

 

 

 

 

 

 

4.

-institucije kulture (brojnost, dostupnost,  sadržaji i programi)

 

 

 

 

 

 

5.

-oku?nice privatnih ku?a (originalnost ure?enja, raznovrsnost bilja, ograda, pro?elje)

 

 

 

 

 

 

6.

-balkoni privatnih ku?a ili zgrada (originalnost, dekorativnost, raznovrsnost bilja, uticaj na širi izgled)

 

 

 

 

 

 

7.

-turisti?ka zanimljivost (kulturno-historijsko, prirodno naslije?e ili drugi sadržaj koji se valorizuje u turisti?ke svrhe i time oboga?uje turisti?ku ponudu, te doprinosi pove?anju broja posjetitelja, marketinška aktivnost koja doprinosi pove?anju broja turista)

 

 

 

 

 

 

8.

-suvenir (autohtonost po postanku i temi, originalnost, kvalitet, upotrebna vrijenost i prihvatljiva cijena)

 

 

 

 

 

 

 

FB Grupa Turisti?ki Leptir