TuristiÄŤki leptir

UVOD

Ve?i dio prostora Tuzlanskog kantona se spominje kao turisti?ki. Od svega toga može se konstatovati da je ostvareno vrlo malo, sve se uglavnom završava na pretpostavkama za razvoj turizma kao djelatnosti. Veoma slabo se na organizovan na?in pristupalo ovoj izuzetno zahtjevnoj materiji i sve što se od turisti?ke ponude dešavalo bili su pojedina?ni slu?ajevi. Ipak, ne bi trebalo zanemariti uspješne i neuspješne pokušaje na planu turizma,  manifestacije i priredbe, koje su izme?u ostalog i u  ulozi turizma, kao i druge aktivnosti usmjerene ka popularizaciji turisti?ke djelatnosti Tuzlanskog kantona. Pri svim pokušajima nedostajala je kontinuiranost u radu i stalno pra?enje promjena u sferi turizma kao fenomena  našeg vremena.

Sa svrhom organizovanog  pristupa  kreiranju  ukupne  turisti?ke  ponude  Tuzlanskog kantona i promociji tako definisane turisti?ke ponude Ministarstvo trgovine, turizma i saobra?aja Tuzlanskog kantona planira provo?enje akcije „Turisti?ka patrola“ ?iji efekti bi trebali da se ogledaju u poticanju razvoja novih turisti?kih inicijativa i proizvoda u razli?itim segmentima turisti?ke ponude, podizanja nivoa gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice, kao i razvoj svijesti o zna?aju turizma za podizanje ukupnog kvaliteta življenja na prostorima Tuzlanskog kantona.

CILJ

Ministarstvo trgovine turizma i saobra?aja Tuzlanskog kantona, u saradnji sa partnerima (Ministarstvo prostornog ure?enja i zaštite okolice, Turisti?ka zajednica TK-a, RTV TK-a, Srednja turisti?ko-ugostiteljska škola Tuzla), u 2013. godini provest ?e akciju „Turisti?ka patrola“ sa ciljem unapre?ivanja turisti?ke ponude, motiviranja lokalne samouprave za o?uvanje turisti?kih podru?ja i zaštite ?ovjekove okoline, kao i podizanja svijesti o zna?aju i važnosti razvoja turisti?ke djelatnosti za ukupni ekonomski razvoj.

AKTIVNOSTI

U ostvarenju planiranog cilja radna grupa ?e se na podru?ju lokalne samouprave uvjeriti u:

• ure?enost turisti?kih mjesta kao cjeline

• obim i kvalitet pojedina?nih elemenata turisti?ke ponude.

Pod ure?enosti turisti?kog mjesta kao cjeline podrazumijeva se:

1. ulaz-prilaz turisti?kom mjestu

2. središte turisti?kog mjesta

3. opremljenost turisti?kog mjesta:

- prometna, turisti?ka i ostala signalizacija

- ostala oprema

4. svi javni objekti - izgled, ure?enost i opremljenost

5. hortikulturno ure?enje turisti?kog mjesta

6. ponuda mjesta:

- turisti?ki objekti – smještajni i drugi ugostiteljski objekti i kvalitet istih,

  gastronomska i druga ponuda

- nove tehnologije na usluzi posjetiocima

- doga?anja, manifestacije i priredbe

- ostala ponuda roba i usluga.

Pod pojedina?nim elementima turisti?ke ponude podrazumijevaju se:

1. parkovi ili park na podru?ju lokalne samouprave

2. izletišta

3. kupalište ili bazen

4. institucije kulture

5. oku?nice privatnih ku?a

6. balkoni privatnih ku?a ili zgrada

7. turisti?ka zanimljivost (kulturno-historijsko ili prirodno naslije?e i druge atraktivnosti)

8. suvenir.

 NA?IN REALIZACIJE 

Radni tim, koji ?e imenovati Ministarstvo trgovine, turizma i saobra?aja Tuzlanskog kantona ?e sa?initi kriterije za ocjenjivanje svakog pojedina?nog elementa iz definisanih aktivnosti, i isti ?e se dostaviti svim lokalnim samoupravama kako bi one mogle sa?initi prijedlog i program obilaska i ocjenjivanja predloženih elemenata.

Na osnovu prijedloga lokalne samouprave, radni tim ?e iza?i na teren i izvršiti uvid u prijedloge, te na osnovu li?ne impresije, izvršiti ocjenjivanje ure?enosti turisti?kog mjesta i svakog pojedina?nog elementa turisti?ke ponude.

RADNI TIM

Radni tim imenuje Ministar trgovine, turizma i saobra?aja Tuzlanskog kantona, a sa?injavat ?e ga stru?na lica iz Ministarstva (oblast turizma i saobra?aja), Ministarstva prostornog ure?enja i zaštite okolice, Turisti?ke zajednice Tuzlanskog kantona, medija (RTV Tuzlanskog kantona, jedan printani medij, predstavnik aktivnog lokalnog medija), obrazovnih institucija iz oblasti turizma i ugostiteljstva (Srednja turisti?ko-ugostiteljska škola Tuzla), drugih institucija i udruženja komplementarnih sa turisti?kom djelatnoš?u (Udruženje eko-zeleni i sl.), te predstavnik svake pojedina?ne lokalne samouprave za svoju lokalnu zajednicu.

Zadatak radnog tima je da sa?ini kriterije shodno predvi?enim aktivnostima, osmisli na?in vrednovanja definisanih kriterija, izvrši uvid u predloženu turisti?ku ponudu od strane lokalne samouprave i Ministarstvu predloži kona?nu rang listu najusješnijih turisti?kih mjesta kao cjeline i po jednog najuspješnijeg kandidata iz svake kategorije pojedina?nih elementa, s tim da u kategoriji turisti?ka zanimljivost može se predložiti samo jedan element sa podru?ja lokalne samouprave.

 

FB Grupa Turisti?ki Leptir