TuristiÄŤki leptir

Šta je iMAPA?

 mapa cosak title mapa 

Projekat iMapa je dio nau?no – nastavnog procesa u Turisti?ko-ugostiteljskoj školi u Tuzli, koji je podržan od strane austrijske organizacije za unapre?enje turizma u Evropi, KulturKontakt. Projekat izvode u?enici završnih razreda uz pomo? nastavnika i partnera iz privrede.

Šta je iMapa ?

iMapa omogu?ava turistima i posjetiocima grada Tuzle, da pomo?u svog pametnog telefona ( smartphone ) brzo i efikasno lociraju sve objekte u našem gradu koji ih interesuju i prona?u najbrži put do njih.

Kako radi iMapa ?

Osnovu projekta ?ine tzv 'geolokacijske usluge', koje podrazumijevaju korištenje aplikativnog rješenja na 'pametnim telefonima' sa Android operativnim sistemom, pomo?u kojeg se pronalaze i lociraju objekti turisti?ke ponude. Korisnik sa svojim telefonom, putem satelita ( Global Positioning System – GPS ) odre?uje svoju trenutnu lokaciju, a zatim putem aplikacije postavlja upit za pronalaženje odre?ene vrste objekata iz turisti?ke ponude ( npr. smještajni kapaciteti, restorani, rekreativni sadržaji, kulturne institucije i sl.). Nakon postavljenog upita, sistem na ekranu prikaže listu prona?enih objekata sa informacijama o objektu, kao i o udaljenosti od mjesta na kome se korisnik trenutno nalazi. Korisnik može da dobije iMapu koja mu pokazuje ta?nu lokaciju izabranog objekta, kao i dodatne informacije.

Kome je namijenjena ?

Svim posjetiocima i turistima, koji nakon u?itavanje besplatne aplikacije mogu veoma brzo i jednostavno prona?i bilo koji od sadržaja turisti?ke ponude, kao i preciznu lokaciju, što im olakšava i pojednostavljuje boravak u našem gradu.

Kako se uklju?iti ?

Kao inicijalna faza projekta, bi?e odabrano 50 objekata/sadržaja iz Tuzle, koji ?e besplatno biti uklju?eni u iMapu. Ako želite da i Vi budete me?u njima, dovoljno je da popunite priloženi upitnik. U najkra?em vremenu kontaktirati ?e vas ?lanovi ekipe iz Turisti?ke škole, radi snimanja i izrade fotografija koje ?e biti sastavni dio prikaza Vašeg objekta.

Hvala, vidimo se na iMapi !

 

UPITNIK

 

 

FB Grupa Turisti?ki Leptir