TuristiÄŤki leptir

Ulaganja u seoski turizam

village_tourism_nepal Ova pri?a nas vodi u selo Pau? koje se nalazi u sastavu kladanjske Mjesene zajednice Tuholj .

Turisti?ki leptir je bio u posjeti ovim podru?jima , selima Tuholj , Goleti?i i Sulji?i gdje su se ?lanove ovog Udruženja na licu mjesta uvjerili u sve ljepote i pogodnosti za pokretanje i razvoj seoskog turizma .

Veliki broj napuštenih ku?a , pored svih drugih bitnih ?injenica koje pogoduju razvoju ove vrste turizma ( ?ist zrak i voda , planinski predjeli sa bogatom florom i faunom , zdrava hrana , postojanje starih zanata i njihova primjena u doma?instvu , zemljoradnji i sto?arstvu i dr. ) , pravi su parametri za brzo pokretanje ove djelatnosti uz vrlo mala ulaganja .

Jednu od takvih ku?a u selu Pau? posjeduje Halilovi? Zuhret koji ve? duži period živi i radi u Kladnju , ali svoje imanje i staru ku?u redovno obilazi .

Uvidjevši veliku perspektivu za razvoj seoskog turizma na prostoru Mjesne zajednice Tuholj , Halilovi? se odlu?io na sanaciju i ure?enje postoje?e bosanske ku?e koja je trenutno napuštena i nagrižena zubom vremena .

Postoje?i objekat vlasnik namjerava sanirati i napraviti u stilu ambijantalne i tradicionalne bosanske arhitekture , a enterijer urediti i opremiti starinama koje su nekada korištene u ovim doma?instvima .

Pored etno stila ovaj objekat se planira prilagoditi suvremenim potrebama šarolike lepeze budu?ih korisnika . Tu se prvenstveno misli na vodovodnu i kanalizacionu instalaciju za kupatilo i kuhinju , zatim elektro instalaciju , telefon , itd .

Prizemlje objekta je namijenjeno za dnevni boravak . Tu je širi hodnik sa drvenim stepenicama za ?ardak , kupatilo , kuhinja sa dvije prostorije ( dnevni boravak ) i jedna odvojena soba u kojoj je bio doma?in ku?e .

U podrumu vlasnik planira urediti prostoriju u stilu mutvaka-ljetne kuhinje u kojoj ?e biti ognjište i veliki prostor sa se?ijama i klupama za boravak ve?eg broja osoba .

Dvije sobe ( dje?ije )  u ?ardaku sa niskim plafonima su posebna atrakcija , tu je i ostava , zvana    '' mra?nica '' gdje je doma?in odlagao razne namirnice ( kukuruz , orahe , suho meso , itd . ) .

Što se ti?e radova , u objektu je potrebno uraditi izmjenu dotrajalih i ošte?enih dijelova krovne konstrukcije , pokrova , krovne limarije . Pošto je fasada ošte?ena u velikoj mjeri , vlasnik želi da uradi kompletnu sanaciju fasade drvenim polublicama kako bi na taj na?in objekat bio uklopljen u planiski ambijent .

Od unutarnjih radova neophodno je izvršiti malterisanje zidova i plafona pošto je trenutni malter  dotrajao i opada . Podove je tako?e potrebno izmijeniti .

Stolarija je u dobrom stanju i kod nje je potrebno uraditi samo sanaciju , bojenje i staklenje . Instalaciju struje , vode i kanalizacije je potrebno uraditi novu , kao i sanitarije u kaupatilu .

U ovim radovima Halilovi? Zuhret je dobio finansijsku pomo? i od Federalnog ministarstva za okoliš i turizma Sarajevo , gdje je , na njihov Javni poziv za Sufinanciranje brendiranja pojedinih mjesta, doga?aja i proizvoda u svrhu ja?anja turisti?ke ponude prijavio svoj projekat pod nazivom '' Sanacija i obnova stare bosanske ku?e u  izvornoj i tradicijskoj arhitekturi koja ?e  doprinijeti  razvitku  i promociji seoskog turizma '' .

Na apliciranje kod Federalnog ministarstva odlu?io se iz više razloga . Jedan od njih je pomo? u sufinansiranju , ali i potreba da skrene pažnju institucija koje se bave turizmom na ova podru?ja koja obiluju prirodnim ljepotama i kulturni-historijskim naslje?em .

Podru?je Op?ine Kladanj , odnosno Tuzlanskog kantona na kome se nalazi predmetna lokacija je proglašeno zašti?enom zonom planine Konjuh . Veliki broj turista , odnosno planinara posje?uje ove destinacije jer se u neposrednoj blizini ovih sela , na lokalitetu Javorje , nalazi objekat Planinarskog društva '' Konjuh '' iz Tuzle .

Nije rijedak slu?aj da turisti i planinari posje?uju doma?instva u ovim selima gdje imaju veoma kvalitetnu ponudu zdrave hrane , meda , ljekobilja i drugih pojedinosti kojih u urbanim sredinama nema .

Po realizaciji ovog projekta vlasnik o?ekuje dobre rezultate , odnosno posjetu ,  imaju?i u vidu podru?je koje gravitira ovom objektu , a koje godišnje posje?uju više desetina hiljada posjetitelja jer se u krugu manjem od 10 kilometara nalaze veoma atraktivne i poznate lokacije koje su turisti?ke atrakcije . Tu se prvenstveno misli se na Djevoja?ku i Bebravsku pe?ini , planinsko jezero Gorsko oko , izvorište i odmaralište Muška voda , Ski lift '' Karaula '' , planinu Konjuh , Planinarski dom Javorje , itd .

 

ps

 

bik


do


za Turisti?ki leptir priredio Amir Avdibegovi?

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Neue Foto Galerie

 

 

Umfrage

Panorama Tourbus durch Tuzla ?
 

Wetter bericht

Wir haben 8 Gäste online
Home Mr. Turist Ulaganja u seoski turizam