TuristiÄŤki leptir

Projekat Prijatelj vašeg zdravlja - Tuzla

teh.fakultet

“Turisti?ko – ugostiteljski i okolišni potencijali BIH”, naziv je 1. Nau?no – stru?nog Simpozija koji je organizovao Tehnološki fakultet, Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Centarom za tehnologiju, ekologiju i zdravu hranu Tuzla, 20. i 21. oktobra 2011. godine u Tuzli.

 

Ovogodišnji Simpozij je drugi po redu nau?no-stru?ni doga?aj koji je za cilj imao razviti svijest o važnosti zbrinjavanja otpada i smanjenja njegova nastajanja kao preduslova ?istog okoliša, a posebno u podru?jima koja imaju zna?ajne turisti?ke potencijale. U?eš?e su uzeli predstavnici op?inskih i kantonalnih struktura, univerzitetski profesori iz Tuzle, Mostara, Velenja, Novog Sada i Osijeka zajedno sa predstavnicima Agencije za sigurnost hrane i Zavoda za Javno Tuzlanskog kantona. Simpozij se sastojao iz dvije sekcije “Turizam i okoliš” i “Kontrola i sigurnost hrane” kroz koje su prezentovani nau?no-stru?ni radovi u okviru plenarnih i poster prezentacija. Teme ovogodišnjeg Simpozija u okviru plenarnih predavanja bile su:

 • Industrijski ekosistemi sa nultom emisijom
 • Prezentacija rezultata projekta Custodes Cultural Sites and Tourism: Development of European Strategies
 • Kako iskoristiti World Wide Web za razvoj  turisti?kih destinacija
 • Uloga TIC (turisti?ko informacijskih centara) za razvoj turizma u Sloveniji
 • Fizi?ko-kemijska i biološka svojstva Blidinjskog jezera (Park prirode "Blidinje") s osvrtom na eutrofikaciju
 • Turisti?ki objekti i obnovljiva energija
 • Zaga?iva?i akumulacije Modrac i vodotoka u slivu akumulacije
 • Ekološki održive tehnologije i proizvodnja hrane
 • HACCP u restoranima i preduze?ima koja se bave dostavom hrane
 • Uloga i zna?aj Agencije za sigurnost hrane u pristupu Evropskim inegracijama
 • Uloga Javnog zdravstva u implementaciji evropskih standarda kvaliteta i   sigurnosti hrane
 • Prirodno i kulturno naslje?e u proizvodnji hrane u regiji sjeveroisto?ne Bosne
 • Iskustva u implementaciji standarda u prehrambenoj industriji
 • Tradicija i funkcionalnost mlije?nih proizvoda i meda
Obzirom da je jedan od ciljeva ovog Simpozija bio da se promoviše rad privrednih subjekata, turisti?ko-ugostiteljskih objekata, turisti?ko-ugostiteljskih zajednica kao i udruženja koji se bave zaštitom okoliša, tradicionalnih vrijednosti i kulture, 20. oktobra u prostorijama Tehnološkog fakulteta bila je organizovana prezentacija firmi, organizacija i udruženja koja su željela da predstave svoje proizvode, usluge i opremu. Ovom prilikom bi se željeli zahvaliti Coly d.o.o iz Lukavca, PPM Tuzla, MPS Laboratorije Sarajevo, Bosfam Tuzla, Udruženju Stari i Umjetni?ki zanati, Udruženju žena Veliko Srce iz Gra?anice, Turisti?ko-ugostiteljskoj školi Tuzla kao i MFS Duje Doboj Istok koji su se odazvali našem pozivu i svojom prezentacijom doprinjeli održavanju Simpozija.

 

Dim lights Download

Video 1

 

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

Nova fotogalerija

 

 

Anketa

Panoramski turisti?ki autobus kroz Tuzlu ?
 

Vremenske prilike

Trenutno aktivnih Gostiju: 16