TuristiÄŤki leptir

TransTurist

Dioni?ko društvo «TRANS

TURIST» dd Tuzla je osnovano daleke 1947. godine. Osnovna djelatnost društva je prevoz putnika u doma?em i me?unarodnom,  linijskom i vanlinijskom prevozu putnika.

U linijskom saobra?aju svakodnevnim polascima pokrivaju BiH, Hrvatsku, SR Njema?ku, kao i Sloveniju, Austriju i Švicarsku, putem mreže svojih agencija i prodajnih mjesta.

Pored redovnog linijskog saobra?aja uspješno organizuju sve vrste vanlinijskog prijevoza, sve vrste ekskurzija u zemlji i inostranstvu, ljetovanja, zimovanja, itd., a putem  turisti?ke poslovnice u centru grada.
U turisti?kim vožnjama i aranžmanima, prisutni su na tržištima Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske, Španjolske, Gr?ke, Austrije i posebno na tržištu Njema?ke.
U svom vlasništvu posjeduju modernu Autobusnu stanicu I kategorije, za prihvat i otpremu putnika u doma?em i me?unarodnom prometu, savremeno opremljenu autobazu sa 6.000 m2 asfaltiranog parking prostora, sa halom za teku?e održavanje i dnevnu njegu autobusa, površine 1.200 m2, te vlastitom stanicom za snabdijevanje pogonskog goriva.
Posebnu pažnju Društvo poklanja zaštiti životne okoline.                                     
Zbrinjavanjem otpadnih voda, motornog ulja, masti, tehnološkog otpada (auto-gume, akumulatori, filteri i dr.) u posebno izgra?ene seperatore i rezervoare brižno se odnose prema neposrednom okruženju i široj zajednici.
Skoro svi autobusi posjeduju eko motore ( EURO 1, 2 ili 3), koji omogu?avaju u?inkovitije sagorijevanje goriva, a u klima ure?ajima se koriste isklju?ivo ekološki plinovi (F 134), ?ime «Transturist» zadovoljava stroge evropske kriterije u pogledu ekologije.
Najve?a vrijednost «Transturist»-a su njegovi radnici, posebno voza?i, izuzetni patrioti preduze?a i dobri majstori svog zanata, iza kojih stoje miloni bezbjedno i udobno pre?enih kilometara, te stotine hiljada prevezenih putnika.

Kvalitetan, siguran i udoban vozni park, te profesionalan odnos voznog osoblja su siguran na?in za ostvarenje osnovnog cilja Društva, a to je zadovoljan korisnik pruženih usluga.

ADRESA:

Bosne Srebrene 60
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

TELEFON: ++387(35)320-300

FAX:   
++387(35)320-333

 


Dim lights Download

Video 1

Dim lights Download

Video 2

Telefoni i Agencije za prodaju karata

Autobusna stanica Tuzla
tel: 035/ 320 320; 320 310; 280 738; 280 406;

Poslovnica Transturista Korzo
035 249 300; 035 249 301

Hotel Tuzla agencija "Putnik"
035 252 540

Kalesija putni?ka agencija
035 631 140

Srebrenik agencija Transturista
035 645 288; 061 178 979

Lukavac agencija Transturista
035 572 314

Gra?anica Autobusna stanica
035 706 976

Orašje poslovnica Transturista
063 340 255; 031 713 707

Lon?ari putni?ka agencija "Bri?i?"
054 861 027; 061 168 611

Cerik
063 340 160

Grada?ac
061 739 901

Br?ko putni?ka agencija
065 537 170

Bijeljina putni?ka agencija
065 539 920

Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu +387

 

Share on facebook

FB Grupa Turisti?ki Leptir

 

New Photos

 

 

Poll

Panoramic tour bus through Tuzla ?
 
We have 10 guests online
Home Tourist Market TransTurist